Aquest article mostra una manera d’editar mapes estadístics amb R a partir de dades descarregades amb l’API d’El municipi en xifres (EMEX) de l’IDESCAT.

Editar mapes amb R i fer-ho a partir de fitxers shape (*.shp) i dades obtingudes via web no és trivial atès que és necessari utilitzar funcions de diversos paquests de R per a dibuixar els contorns geogràfics i assignar a cada unitat geogràfica un valor obtingut de manera dinàmica. A continuació mostro pas a pas com fer un mapa com per exemple el següent:

Figura que obtindrem si tot funciona correctament.

Descàrrega de la base municipal actualitzada

Per a l’elaboració del mapa primer de tot necessitem descarregar els fitxers…


The brinton package has been created to facilitate exploratory data analysis following the visual information-seeking mantra: “Overview first, zoom and filter, then details on demand”. The main idea is to assist the user during these three phases through three functions: wideplot(), longplot() and plotup(). While each of these functions has its own arguments and purpose, all three serve to facilitate exploratory data analysis and the selection of a suitable graphic.

The package can be installed easily from the Comprehensive R Archive Network (CRAN) using the R console. When the package is loaded into memory, it provides a startup message that…

Pere Millán

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store